مقالات و پایان نامه ها

b (3022)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اروميه دانشکده علوم پايه-گروه زيست شناسي پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد (M.Sc) رشته:زيست شناسي گرايش: ميکروبيولوژي عنوان : مطالعه زمان ماندگاري فيله ي دمي شاه ميگوي درازآب شيرين (Astacus Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3023)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.SC” گرايش ميکروبيولوژي عنوان شيوع ژن هاي شيگاتوکسين و اينتيمين در سويه هاي اشريشيا کلي O157:H7 جدا شده از عفونت Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3024)

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حرکتي عنوان تأثير هيپنوتيزم و تمرين بدني بر اکتساب و يادداري مهارت يک خم کشتي استاد راهنما دکتر مهدي سهرابي استاد مشاور دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3025)

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حرکتي عنوان تأثير هيپنوتيزم و تمرين بدني بر اکتساب و يادداري مهارت يک خم کشتي استاد راهنما دکتر مهدي سهرابي استاد مشاور دکتر Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3005)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات کرمانشاه )M.A پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشددر رشته روانشناسي باليني( موضوع: نقش بازخوردهاي مثبت و منفي در خود ارزيابي آزمودنيهاي افسرده و غير افسرده استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3016)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشکده علوم پايه گروه آموزشي شيمي پايان‌نامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته: شيمي گرايش: شيمي تجزيه عنوان: محاسبات کوآنتومي برهمکنش يونهاي کبالت ، جيوه ، سرب و آلومينيوم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3006)

فهرست مطالب عنوان صفحه چکيده1 فصل اول: مقدمه 1-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق2 1-2-پرسش تحقيق5 1-3- اهداف تحقيق5 1-4- فرضيه ها6 1-5- هنر و دانش اصلاح نباتات6 1-6- چرا گياهان اصلاح مي شوند؟ 7 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3017)

فصل اول: مقدمه 1- سرطان از ديدگاه مولکولي 1-1- تاريخچه سرطان سرطان بيماريي است که در آن قوانين اصولي عملکرد سلول بهم خورده است. رشد سلول‌هاي سالم بطور دقيق و حساب شده‌اي تنظيم گرديده، اما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3007)

دانشگاه آزاد اسلامي‌ واحد رشت دانشکده علوم انساني گروه آموزشي حقوق پاياننامه تحصيلي جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته :فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: پيش فروش ساختمان از ديدگاه فقه وحقوق ايران استاد راهنما: Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (3018)

عنوان: طراحي بهينه هندسه ميدان جريان در پيل سوختي پليمري با استفاده از الگوريتم ژنتيک جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک- ساخت وتوليد استاد راهنما: دکتر محسن شاکري استاد مشاور: دکتر کورش صديقي نگارش: Read more…

By 92, ago